SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
REFERENCE > Vybrané realizované stavby


VYBRANÉ REALIZOVANÉ STAVBY SOLETANCHE Česká republika s.r.o.Klient: AKANT ART, v.o.s.
V rámci celkové obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě byla navržena stabilizace základové spáry systémem podchycujících vějířů tryskové injektáže průměru 1000 mm. Práce probíhaly v přísném režimu ochrany stávajících konstrukcí kostela a přilehlého okolí. Vrtání a trysková injektáž byla realizována jak z venkovního prostředí podél obvodové fasády kostela, ale také z vnitřního prostředí přímo v hlavní
lodi kostela. Zejména v interiéru byly aplikovány náročné postupy pro ochranu cenných povrchů a maleb v této historické památce.
(14,8 mil. Kč)

> Rekonstrukce Paláce Dunaj, Praha 1 (2021-22)   PDF_dok.jpg

Klient: Geosan a.s.
V rámci rekonstrukce historického budovy Palác Dunaj, Praha 1, bylo nutné realizovat ve stávajícím suterénu tři hlavní prvky, pro které se aplikovaly technologie speciálního zakládání:
1. Zajištění výkopů pro autozakladač.
2. Podchycení všech nosných konstrukcí, jako sanace podzákladí po účinku povodní.
3. Zajištění výkopů pro nové podzemní kanály (klimatizace atd.).
(80,2 mil. Kč)
Dunaj-Praha1.jpg
Klient: Sdružení Geosan + Metrostav
Památkově chráněný historický objekt byl rekonstruován z důvodu havarijního stavu a přestavby k novému určení (kulturní centrum). V rámci realizace speciálního zakládání bylo provedeno dílčí zajištění výkopů a šachet, jakož i založení některých nově budovaných prvků (výtahové šachty, prohloubení suterénů, kotvení základových desek atd.).
(39,8 mil. Kč)


Kostel sv. Jakuba – Kutná Hora (2020)   PDF_dok.jpg

Klient: AVERS, spol. s r.o.
Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře se nachází v prostoru, kde také v historii probíhala důlní činnost. Kombinace této skutečnosti, podložních sprašových zemin a umístění na okraji hlubokého údolí způsobila dlouhodobé poruchy a trhliny, zejména na jihovýchodní části nosných konstrukcí a fasády. Za pomoci pilířů tryskové injektáže bylo realizováno zvýšení únosnosti a podchycení nosných jihovýchodních opěráků kostela.
(1,661 mil. Kč)


> DOCK 05, Praha - Libeň (2019-20)   PDF_dok.jpg

Klient: GEMO a.s.
Realizace zajištění stavební jámy pomocí záporového pažení, převrtávané pilotové stěny a dočasných kotev. Dodávka včetně vlastní realizační dokumentace.
(20,8 mil. Kč)


> Nová komunikace města Chomutov (2019)   PDF_dok.jpg

Klient: Sdružení Eurovia CS a.s.+Herkul a.s.+Silnice Gr. a.s.+SMP CZ a.s.
Pilotové založení mostních objektů, mostní estakády a opěrné zdi z železobetonových  pilot. 
(27,2 mil. Kč)


> Bytový dům Dejvická 4, Praha 6 (2019)   PDF_dok.jpg

Klient: KONSIT a.s.
Podchycení a zesílení únosnosti základových konstrukcí rekonstruovaného objektu, a to za pomoci pilířů tryskové injektáže. 
(11,9 mil. Kč)

Klient: PPH Nove Mesto s.r.o.

Založení nového dvorního hotelového objektu na pilířích tryskové injektáže. Zpracování vlastní optimalizované alternativy, jako náhrada původního řešení založení na vrtaných pilotách. 
(4,8 mil. Kč)


> Elišky Krásnohorské (2018)   PDF_dok.jpg

Klient: SPS Engineering s.r.o.
Kompletní  realizace  zajištění  stavební jámy  a  výstavba  podzemních  garáží (bez  dodávky  technologie  automatického ocelového zakladače). 
(9,45 mil Kč)


> Dock 04 (2018)

Klient: Ptáček a.s.
Realizace zajištění stavební jámy pomocí převrtávané pilotové stěny a dočasných kotev. Založení objektu na vrtaných pilotách. Dodávka včetně vlastní realizační dokumentace.
(21,3 mil. Kč)


> Modernizace D1, úsek SO11a (2018)   PDF_dok.jpg

Klient: Eurovia CS a.s.
Založení objektu nadjezdu SO224.2 na vrtaných pilotách, a to v rámci rekonstrukčních prací na dálnici D1. 
(1,4 mil Kč)


> Key Plastics (2018)

Klient: Heberger CZ s.r.o.
Založení halového objektu na vrtaných pilotách prům. 620 a 900 mm, včetně vrtaných hlavic s kalichy. 
(4,1 mil Kč)


> Kastelský rybník, Vstiš (2018) PDF_dok.jpg

Klient: SMP CZ a.s.
Stávající hráz Kastelského rybníka u obce Vstiš vykazovala poruchy a nadměrné propustnosti. Zejména byla identifikována preferenční propustná cesta v hloubce od 9 do 10 m.
Za účelem zvýšení bezpečnosti této hráze byla navržena svislá těsnící clona v ose tělesa hráze.
Vzhledem k prostorovým podmínkám a únosnosti v koruně hráze, byla zvolena těsnící clona z přeřezávaných pilířů tryskové injektáže průměru 900 mm..
 
(13,1 mil Kč)


> Bayerova 3, Brno - Nejvyšší soud  (2018)

Klient: Zlínstav a.s.
Realizace zajištění stavební jámy pomocí vyztužených pilířů tryskové injektáže, převrtávané pilotové stěny a dočasných kotev.
(11,3 mil. Kč)


> Menza UK FHS (2018)   PDF_dok.jpg

Klient: Konsit a.s.
Zvýšení únosnosti základových konstrukcí v rámci stavebních úprav a změny zatížení při rekonstrukci objektu bývalé Menzy UK.
(6,21 mil. Kč)


> Sanace skládky Dolní Třešňovec (2017-18)   PDF_dok.jpg

Klient: GEO Group a.s.
Uzavření staré ekologické zátěže. Realizace zakázky na klíč, spočívající v následujících činnostech: Průzkumné práce (povrchový a geologický doprůzkum), dlouhodobé laboratorní ověření vlastností a odolnosti materiálu pro podzemní těsnící stěnu, napojení staveniště na přilehlou komunikaci, zřízení vertikálního těsnění (podzemní jílocementová těsnící stěna 2 932 m2), horizontální zakrytí s utěsněním (3 730 m2), technická a biologická rekultivace lokality (3 780 m2). 
(27,6 mil. Kč)


> VD Šance - jílovcementová zálivka v koruně hráze (2017)

Klient: UNIGEO a.s.
Provedení jílocementové zálivky v koruně hráze.
(2,4 mil. Kč)


> Vestavba ve skladové hale FEI, Brno (2017)  PDF_dok.jpg

Klient: FEI Czech Republic s.r.o.
Založení nové ocelové vestavby ve stávající skladové hale, a to bez významného zásahu do stávajících podlah. Realizace zakládacích pilířů tryskové injektáže pod podlahou přes jádrové průvrty. 
(2,3 mil Kč)


> Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630 (2017)

Klient: Subterra a.s.
Zajištění stavební jámy a založení dvorní přístavby objektu.

(2,4 mil. Kč)> Bytový dům Jankovcova 24/18, Praha 7 – Holešovice (2017)
Klient: Nabuko s.r.o.
Podchycení základů objektu pomocí pilířů tryskové injektáže.
(3,9 mil Kč)


> Polyethylene PE3 unit - ISBL - Unipetrol RPA, s.r.o. (2016-2017)
Klient: Technip Italy S.p.A.
Pilotové založení nové polypropylénové jednotky v areálu Unipetrol Litvínov.
(60,0 mil Kč)


> White Garden - Na Bělidle 23, Praha 5  (2017)   PDF_dok.jpg
Klient: Pavla nemovitosti A.M., s.r.o.
Zpracování vlastní optimalizované realizační  dokumentace  pro  zajištění  stavební jámy a následná kompletní realizace  prvků  zajištění  stavební  jámy, včetně výkopu stavební jámy.
(8,3 mil Kč)


> Rekonstrukce domů Janáčkovo nábřeží 39/51 a Zborovská 54/54 a stavba garáží  (2015-2017) PDF_dok.jpg
Klient: Pelicana, s.r.o.
Výstavba ŽB monolitické konstrukce podzemních garáží, včetně zajištění stavební jámy a zemních prací.
Podchycení a zajištění stability fasád a objektu Janáčkovo nábřeží 39, zajištění stavební jámy pomocí tryskové injektíže s ocelovou výztuží, mikrozáporového pažení a zemních kotev. Realizace mikropilotového založení.
(55,0 mil Kč)


Rekonstrukce a dostavba bytového domu Krakovská 13, Praha (2016)   PDF_dok.jpg
Klient: REKO a.s.
Zajistění stavební jámy kombinací tryskové injektáže, mikrozáporového pažení a zemních kotev
(14,9 mil Kč)

Krakovska_2016.jpg

Záznam z realizace stavby:  https://youtu.be/DaKjkvKZlUA


> Skladová hala Budějovického Budvaru – 2. Etapa, část 1  (2016)
Klient: Porr a.s. – pobočka Speciální zakládání staveb
Realizace tryskové injektáže a mikropilot pro zakladačový sklad nově budované skladové haly Budějovického Budvaru
(7,9 mil Kč)


> Tvrz Královice  (2015)

Klient: SPS Engineering
Podchycení a stabilizace základů historických objektů chléva a konírny pro následnou celkovou rekonstrukci objektu a adaptaci na jiný účel využití.
(1,9 mil Kč)


> BD Pribina II, Slovensko  (2015)

Klient: SLOVBYT – M s. r. o.
Založení objektu bytového domu na pilířích tryskové injektáže.
(5,0 mil Kč)


> Suite Hotel Praha  (2015)

Klient: TOLLESON spol.s.r.o.
Zajištění stavební jámy v typickém městském prostředí Prahy, v nárožní proluce poblíž Vltavy. Použití kombinace vhodných technologií, tj. podchycení a pažení kotvenou tryskovou injektáží v místě společné hranice se sousedními objekty a kotvené záporové stěny na uliční hranici stavební jámy. Pro zajištění výkopů dojezdů výtahů a dalších prostor umístěných pod hladinou podzemní vody byla aplikována těsnící trysková injektáž z pilířů zajišťujících stěny a dno jímek.
(10,4 mil. Kč)


> KS Hradec Králové – rekonstrukce budovy KS HK v Pardubicích  (2015)

Klient: VW WACHAL a.s.
Zajištění výkopů v suterénu rekonstruovaného objektu za účelem výstavby dojezdu výtahů, revizní šachty a přečerpávacích jímek, a to za použití pilířů tryskové injektáže. Všechny jímky byly umístěny pod hladinou podzemní vody, takže byly aplikovány pažící a těsnící přeřezávané pilíře tryskové injektáže pro stěny i dno jímek. Použití malé vrtné soupravy pro stísněné prostory suterénu.
(2,5 mil. Kč)


Výstavba  garáží  Janáčkovo  nábř. 25  (2014-2015)   PDF_dok.jpg

Klient: Janáčkovo nábřeží 25, s.r.o.
Kompletní realizace zajištění stavební jámy a výstavba podzemních garáží, včetně zemních prací (bez dodávky technologie ocelového zakladače).
Zajištění stavební jámy: Realizace pažící a těsnící stěny z pilířů tryskové injektáže v místě zděných konstrukcí objektu. Mikrozáporová stěna HEB 140 dotěsněná pilíři tryskové injektáže pro pažení a těsnění na hranici se sousedními pozemky. Kotvení pažících stěn dočasnými horninovými kotvami. Těžba stavební jámy, vč. realizace čerpacích podzemních studní. Zhotovení mikropilot pro kotvení konstrukce garáží proti vztlaku.
Základové pilíře tryskové injektáže pro založení základové desky na zcela neúnosném podloží (náplavy Vltavy). Výstavba železobetonové vestavěné podzemní konstrukce garáží. Realizace ve stísněných podmínkách dvorního traktu a s veškerou dopravou materiálů a strojů přes prostorově omezený průjezd domu.
(12,3 mil. Kč)


Modernizace plavební komory Brandýs n. L.  (2014-2015)   PDF_dok.jpg

Klient: SMP CZ, a.s.
V rámci rekonstrukce plavební komory (PK) Brandýs nad Labem byly realizovány podpůrné práce, zejména za pomoci tryskové injektáže. V první etapě bylo provedeno dotěsnění komory za rubem zdí PK. V druhé etapě pak byla vytvořena těsnící a pažící jímka pod zdmi a dnem PK po celém jejím obvodě, a to za účelem umožnění výměny konstrukce dna PK, které bylo ve velmi špatném stavu. Práce byly realizovány částečně za provozu v PK. Provední těsnící jímky tryskovou injektáží bylo v předstihu otestováno systémem CylJet, který umožňuje bezvýkopově ověřit geometrii pilířů tryskové injektáže ihned po jejich zhotovení. Systém CylJet (vyvinut ve skupině Soletanche Bachy) byl poprvé použit na stavbě v České republice. Po výměně dna PK bylo toto ještě kotveno trvalými tyčovými kotvami.
(27,2 mil. Kč)


> Rekonstrukce budovy staré lahvárny – 1. etapa zakládání  (2014-2015)

Klient: DOLEŽEL spol. s.r.o.
Podchycení základů a nosných pilířů historické výrobní budovy tryskovou injektáží pro umožnění vestavby a přitížení nosného systému objektu.
(11,1 mil. Kč)


> PPO Lužnice v Táboře  (2014)

Klient: Město Tábor

Převrtávaná pilotová podzemní stěna v rámci protipovodňových opatření města Tábor. Délka stěny 1097 m, celková délka pilot 6874 m, průměry 750 a 880 mm, s povrchovou úpravou stříkaným betonem. Doplnění těsnící stěny clonou z tryskové injektáže (264 m) vyztuženou mikropilotami. Zajištění výkopů štětovnicemi.  Realizace stavby ve sdružení se spol. EUROVIA CS, a.s.
(23,9 mil. Kč)


> Sanace skládky Dolní Lipka  (2013-14)   PDF_dok.jpg

Klient: Sdružení Dolní Lipka

Provedení inženýrsko-geologického doprůzkumu prostoru skládky, laboratorní testy pro návrh receptury solidifikace a stabilizace toxických kalů ve skládce, polní ověřovací zkouška, aplikace in-situ, stabilizace a solidifikace tělesa kalového pole, celkový objem 5 880 m3.
(9,15 mil. Kč)


> Čerpací vodárenská stanice Bruska, Praha 6  (2014)   PDF_dok.jpg

Klient: SMP, a. s.

Podchycení základové desky stávajících vodárenských železobetonových nádrží pilíři tryskové injektáže prům. 800 mm. Nastavení míry zlepšení podloží a podchycení podle doplňkového geologického průzkumu. Realizace přes jádrové vrty předem zhotovené v základové desce. Celkový objem prací – 313 ks pilířů, celk. délka 2191 m.
(4,8 mil. Kč)


> Opěrné zdi Mokré Lazce, silnice I./11  (2013-2014)

Klient: EUROVIA CS, a.s.

Kotvení opěrných zdí trvalými tyčovými kotvami, zajištění svahů hřebíkováním a stříkanými betony. 2.600 m kotvení, 6.210 hřebíkování, 841 m3 stříkaných betonů.
(13,7 mil. Kč)


> Modernizace žel. trati Ševětín-Veselí n.L.  (2013)

Klient: EUROVIA CS, a.s.

Velkoprůměrové pilotové založení mostních konstrukcí a zajištění stavebních jam. Piloty průměru 780, 900, 1200 a 1500 mm, celková délka 2070 m. Záporové pažení HEB 140 a 200, trysková injektáž.
(15,2 mil. Kč)


> Lee Tunnel, London, UK  (2013)

Klient: BSL (Bachy-Soletanche Limited)

Doplnění podzemních stěn z převrtávaných pilot o těsnící a pažící stěnu z pilířů tryskové injektáže, a to v místech, kde podzemní stěnou prochází velkoprůměrové plynové potrubí.
(3,4 mil. Kč)


> PPO Veselí nad Lužnicí  (2013)

Klient: Sdruž. EUROVIA -SMP-PORR-TEERAG-ASDAG

Podzemní těsnící stěna realizovaná pilíři tryskové injektáže a dále technologií usměrněné tryskové injketáže.
(2,4 mil. Kč)


> Újezd 34, Praha 1 (2013)

Klient: BAK, a. s.

Podchycení objektu tryskovou injektáží pro zajištění výstavby podzemního podlaží. 280 m tryskové injektáže prům 800 mm. Práce ve velmi omezeném prostoru malou vrtnou soupravou.
(1,0 mil. Kč)


> PPO Ústí nad Labem  (2013)

Klient: Zakládání staveb, a. s.

Realizace injektované podzemní těsnící clony v rámci ochranných protipovodňových opatření Ústí nad Labem.
(27,9 mil. Kč)


> PPO Zálezlice  (2012)
Klient: EUROVIA CS, a. s.
Provedení podzemní těsnící jílocementové stěny (tl. 400 mm, hloubka 4,8 m, plocha 2 355 m2) v rámci ochranných protipovodňových opatření obce Zálezlice. První použití unikántní technologie Trenchmix v ČR. Dílčí úseky v místech inženýrských sítí doplněny technologií tryskové injektáže.
(2,6 mil. Kč)


> Karlin Hall 2, Praha-Karlín  (2012)   PDF_dok.jpg
Klient: Průmstav a.s.
Dočasná konstrukční vodotěsná podzemní stěna vč. zemních kotev. Pilotové založení objektu železo-betonového skeletu, provedení čerpacích studní, podkladní betony v celé ploše stavební jámy.
(35,5 mil. Kč)


> Patočkova - sever, Praha 6  (2012)
Klient: Prominecon CZ, a. s.
Kotvená záporová stěna pro realizaci podzemních garáží a protihlukové stěny.
(3,2 mil. Kč)


> BD Limuzská, Praha 10  (2012)
Klient: Nodastav s.r.o.
Zajištění stavební jámy na stavbě BD Limuzská. Realizace kotvené pilotové stěny a záporového pažení se stříkanými betony a rozpěrnými ocelovými konstrukcemi. Dodávka pilotového založení objektu.
(5,4 mil. Kč)


> London Gateway Port, Londýn, UK  (2012)
Klient: BSL (Bachy-Soletanche Limited)
Dotěsnění podzemních železobetonových stěn tryskovou injektáží. Příprava pro napojení a těžbu návazných podzemních stěn.
(3,4 mil. Kč)


> Dlouhá 39, Praha 1  (2012)   PDF_dok.jpg
Klient: Ptáček a.s.
Zajištění stavební jámy a podchycení domu Dlouhá 39 v suterénu objektu. Realizace pažící a těsnící stěny z pilířů tryskové injektáže. Rozpěrné ocelové konstrukce. Práce ve velmi omezeném prostoru malou vrtnou soupravou.
(5,1 mil. Kč)


> OC Litvínov  (2012)
Klient: YSSEN spol. s r. o.
Dodatečné založení železobetonové haly na mikropilotách. Oprava vadné realizace pilotových základů.
(5,1 mil. Kč)


> Libverdský potok – opěrná stěna  (2012)

Klient: Labská stroj. a stavební společnost s.r.o.

Mikropilotové založení a trvalé kotvení opěrné železobetonové stěny.

(0,9 mil. Kč)


> RN Jeneweinova, Brno  (2011)   PDF_dok.jpg

Klient: Zakládání staveb, a.s.

Přestavba žel. uzlu Brno – městská infrastruktura, IV. Etapa. Stavební objekt SO 06-27-30.1 Retenční nádrž Jeneweinova – Trysková injektáž pod dnem retenční nádrže. Pilíře pr. 1,0m, délky 4,0m. Celkem 388 ks – 1.552m.

(7,2 mil. Kč)


> Základ pasové lávky DB, Bílina  (2011) 
Klient: Pavel Šilhánek

Trvalá kotvená pilotová stěna pro výstavbu pasové lávky.
(3,5 mil. Kč)


> Modrá u Děčína (2011)  
Klient: Chládek a Tintěra, a.s.
Provedení sanačních prací opěrné zdi po povodni podél Jílovského potoka. Ochranná těsnící clona před opěrnou zdí proti podemletí základu pomocí pilířů tryskové injektáže a výplň prostorů pod podemletým základem opěrné zdi pomocí pilířů tryskové injektáže. Práce v toku potoka z dočasného násypu.
(2,1 mil. Kč)


> Sanace sesuvu u Šlechtovy restaurace (2011)
Klient: Cetus Plus, a.s.
Sanační a zajišťovací práce po sesuvu. Zajištění svahu hřebíkováním a stříkaným betonem.
(0,75 mil. Kč)


> Lom Jiří, Vintířov (2011)
Klient: SUAS – stavební, s.r.o.
Zajištění stávajících základových konstrukcí mostního objektu pomocí pilířů tryskové injektáže prům. 800 mm s výztužnou ocelovou trubkou 70/12 mm.
(1,7 mil. Kč)


> RD Strahov, Atletická, Praha 6  (2011) 
Klient: Prostav CZ, spol. s r.o.

Pažení stavební jámy záporami HEB 140, stříkaným betonem, zemními kotvami a trny. Dodávka a instalace mikropilotového založení 89/10 mm.
(3,5 mil. Kč)


> Křižovnická, Klementinum, Praha 1 (2011) 
Klient: Energie stavební a báňská, a.s.
Zajištění výkopů štol a šachet při rekonstrukci kanalizačních přípojek. Realizace pilířů tryskové injektáže prům. 800 a 1000 mm.
(2,9 mil. Kč)

Klementinum.jpg
Křížovnická, Klementinum, Praha 1


> Čerpací šachty Preston, UK (2011)  
Klient: KMI Water / Bachy Soletanche Ltd.
Dotěsnění paty kruhových podzemních stěn pilíři tryskové injektáže. Realizovány pilíře průměru 1 700 až 2 200 mm dvoufázovou tryskovou injektáží do hloubky max. 31 m. Celkem vrtání 5 093 m, celkem trysková injektáž 2 001 m.
(9 mil. Kč)


> Zpevnění podloží u výsypky Braňany   (2010)
Klient: SD - Rekultivace, a.s.
Zajištění svahových pohybů a sanačních kamenných žeber výsypky Braňany pomocí železobetonových opěrných bloků. Realizace zpevnění podloží injektážemi, založení a trvalého kotvení žel.bet. bloků vč. podrobného monitorovacího systému.
(96,5 mil. Kč)


> Soukenická 1188/25, Praha 1 (2010)
Klient: Ptáček a.s.
Zajištění   stavební   jámy   pro   suterén budoucího  objektu  a  založení  budoucí železobetonové    konstrukce    pomocí pilířů tryskové injektáže pr. 1000 mm.   
(12,7 mil. Kč)


> Polyfunkční dům Keystone, Šaldova, Praha   (2010)
Klient: Průmstav, a.s.
Zajištění výkopu stavební jámy kotvenými podzemními stěnami z vodonepropustného železového betonu. Podchycení sousedních objektů tryskovou injektáží, vlastní výkop stavební jámy a pilotové založení objektu. Celkem 1500 m2 podzemních stěn, 700 bm dočasných kotev, 350 bm pilířů tryskové injektáže, 606 bm pilot 900 a 1 200 mm.
(32,5 mil. Kč)


> Založení stožárů VN Ledvice   (2009)
Klient: SD - Rekultivace, a.s.
Hlubinné založení stožárů VN na mikropilotách zasílených pilíři tryskové injektáže. Realizace prací ve výsypkových zeminách.
(42,5 mil. Kč)


> PPO Labe Křešice   (2009)
Klient: AZ Sanace, a.s.
Těsnící clona realizovaná z pilířů tryskové injektáže pro zajištění protipovodňových opatření podél Labe. Celkem 1650 bm tryskové injektáže prům. 1000 mm.
(9,2 mil. Kč)


> Modernizace trati Libeň-Běchovice   (2009)
Klient: Bögl a Krýsl k.s.
Podchycení a zesílení podzákladí opěr a pilířů železničního mostu (SO 12-20-08) při modernizaci železniční trati Libeň-Běchovice. Celkem 270 bm tryskové injektáže prům. 1000 mm.
(4,5 mil. Kč)


> BD Českobratrská, Praha 3   (2009)
Klient: PMK drill s.r.o.
Zajištění stavební jámy kotvenou tryskovou injektáží a podchycení sousedních stávajících objektů.
(4,5 mil. Kč)


> MO Plzeň (Domažlická-Vejprnická ul.)   (2009)
Klient: Berger Bohemia, a.s.
Podchycení a zesílení podzákladí opěr železničního mostu při budování silničního městského okruhu Plzeň.
(1,57 mil. Kč)


> PPO Trója - Most Barikádníků   (2009)
Klient: Zakládání staveb, a.s.
Těsnící clona realizovaná z pilířů tryskové injektáže pro zajištění protipovodňových opatření Vltavy. Celkem 1243 bm tryskové injektáže prům. 1200 mm.
(6,9 mil. Kč)


> Havlíčkova, Praha   (2008-2009)
Klient: Konstruktis, a.s.
Zajištění stavební jámy kotvenou tryskovou injektáží a podchycení stávajícího objektu mikropilotovými bárkami.
(8,6 mil. Kč)


> VZ Měřín  (2009)
Klient: VLRZ
Podchycení základových patek a pasů před rekonstrukcí a přístavbou hotelové budovy. Realizace 96 ks pilířů tryskové injektáže, prům. 600 mm, celková délka 480 m. Práce z interiéru objektu malou vrtnou soupravou.
(2,9 mil. Kč)
> Optimalizace trati H. Dvoř.-Č.Budějovice (2008)
Klient:  Pragis, a.s.
Provedení pilířů tryskové injektáže pro založení železničních konstrukcí na SO 20-20-01 v rámci optimalizace trati.
(1,6 mil. Kč)
> Škoda Plzeň (2008)
Klient:  Geoindustrie s.r.o.
Provedení sanačních prací – tryskové injektáže v rámci realizace propustné reakční stěny u budovy č. 55 za účelem likvidace staré ekologické zátěže v areálu Škoda Plzeň.
(9,8 mil. Kč)
> Tunel Dobrovského, Brno (2008)
Klient:  Zakládání staveb, a.s.
Pomocná opatření pro ražbu tunelu metodou podchycení stávajících budov tryskovou injektáží. Pažení výkopů kruhových šachet pro realizaci kompenzačních injektáží a realizace opěrných zdí.
(46 mil. Kč)
> Hotel Radlická, Praha 5 (2008)
Klient: Tima spol. s r.o.
Zajištění stavební jámy a hlubinné založení objektu hotelu. Celkem 1 125 m tryskové injektáže prům. 1000 mm pro podchycení okolní zástavby,
300 m2 záporového pažení, 455 m2 stříkaného betonu, 435 m pilotového založení prům. 600 a 900 mm.
(18,95 mil. Kč)
> Hošťálkova, Praha 6 (2008)
Klient: Stavební firma HARTMAN, spol. s r.o. Tlaková injektáž nadloží pro rekonstrukci kanalizace.
(8,1 mil. Kč)
> Cornlofts Šaldova, Praha 8  (2007)
Klient: FCC, a.s.
Podchycení základových patek bývalé průmyslové haly pilíři tryskové injektáže (prům. 900 a 1 200 mm, vyztužení ocelovými trubkami 108/10 mm).
(4,7 mil. Kč)
> JDZ Soběslav  II.  (2007)
Klient: Earth Tech CZ s.r.o.
Sanace znečištění v areálu Jihočeských dřevařských závodů. Provední enkapsulace kontaminovaných zemin pod stávající výrobní budovou, a to
realizací podzemní těsnící stěny jako kombinace kotvené železobetonové těsnící stěny pro umožnění sanačních výkopů, jílo-cementové těsnící stěny a tryskové injektáže v místech průchodů inženýrských sítí. Celkem realizováno 800 m2 ž-b. PTS, 400 m2 j-c. PTS, 400 m kotev a 160 m tryskové injektáže.
(11,9 mil. Kč)
> Most přes Lochkovské údolí   (2007)
Klient: Sdružení „Most Lochkov"
Zajištění svahů a stěn stavebních jam základů mostu kotvenými záporovými stěnami a stříkaným betonem.
(9,7 mil. Kč)
> Šachty kanaliz. přivaděče, Belfast, Sev. Irsko   (2007)
Klient: BSL, Ltd.
Těsnící clona realizovaná z pilířů tryskové injektáže pro hloubení kruhové šachty č. 15 (prům. 15 m a hloubky 30 m). Sanace kolapsu tunelového nadloží u šachty č. 11 pilíři tryskové injektáže.
(13,5 mil. Kč)
> BD Manovka, Praha 6   (2007)
Klient: Pozemní stavitelství Hodonín, spol. s r.o.
Kompletní provedení prací speciálního zakládání (zajištění stavební jámy záporovým pažením a pilotové založení na pilotách prům. 630 mm), na stavbě Bytový dům Manovka I, Praha 6.
(2,7 mil. Kč)
> Nové spojení – Trocnovská, Praha 3   (2007)
Klient: SSŽ, a.s.
Mikropilotové založení SO 01.1 T a 01.2 T a záporové pažení na SO 01.1T na stavbě „Nové spojení – Rekonstrukce mostu v km 409,200 tr. Č.Třebová
– Praha"
(4,4 mil. Kč)
> Štefánikův most, Praha 1 a 7   (2007)
Klient: PSVS, a.s.
Rekonstrukce Štefánikova mostu v Praze. Podchycení mostních pilířů tryskovou injektáží prům. 600 mm
(1,2 mil. Kč)
> Monitorovací síť hydrogeol. vrtů ČHMÚ   (2006-2007)
Klient: ČHMÚ
Realizace hlubokých hydrogeologických vrtů v rámci monitorovací sítě podzemních vod ČHMÚ.  Celkem 4800 m vrtů, průměry 191 až 244 mm, hloubky
150 až 350 m, 18 ks. S ocelovým a plastovým vystrojením, vč. cementace, karotážní kontroly a elektronického monitoringu
(35 mil. Kč)
> OD Kleopatra (Na Dvorcích), Praha 4     (2006)
Klient: Pragis a.s.
Pažení stavební jámy kotveným záporovým pažením, stabilizace sousedních objektů podchycením tryskovou injektáží.
(2,5 mil. Kč)

> BD Atrium Husitská, Praha 3   (2006)
Klient: Atrium Husitská s.r.o.
Pažení stavební jámy v proluce kotveným záporovým pažením, podchycení stávajících sousedních objektů tryskovou injektáží, pilotové založení, výkop stavební jámy.
(7,69 mil. Kč)

> Hotel Imperial, Praha   (2006)
Klient: Metrostav, a.s.
Podchycení stávajících částí objektu tryskovou injektáž a mikropilotovými bárkami.
(2,3mil. Kč)

> Arena A7, Holešovický pivovar, Praha 7   (2006)
Klient: Arena Real Estate Development, a.s.
Podchycení stávajícího objektu tryskovou injektáží, pažení stavební jámy pilíři tryskové injektáže s dočasnými zemními kotvami.
(14,5 mil. Kč)

> BD Mošnova, Praha 5     (2006)
Klient: Odomo s.r.o.
Pažení stavební jámy ve svahu mikrozáporovým dočasně kotveným záporovým pažením, výkopy, podkladní beton, inženýrská vedení.
(9 mil. Kč)

> Táborská, Praha 4     (2005-6)
Klient: Towns-Wadey s.r.o.
Pažení hluboké stavební jámy v proluce kotveným záporovým pažením, stabilizace sousedních objektů podchycením tryskovou injektáží.
(provádí se cca 13 mil. Kč)

> VD Mostiště     (2005)
Klient: Povodí Moravy, s.p.
Sanace poruchy těsnícího jádra vodního díla tryskovou injektáží, vč. patního drenu, opravy stávajícího systému pozorování a měření v rámci TBD,
zařízení pro přenos dat a odběr surové vody.
(35 mil. Kč)

> ČD DDC Krasíkov – Česká Třebová  (2005)
Klient: Správa železniční dopravní cesty s.r.o., České dráhy a.s.
Sanace podloží metodou tryskové injektáže v oblasti tunelu, zárubních zdí a zajišťování svahů.
(25 mil. Kč)

> Smíchov Gate, Praha 5     (2005)
Klient: PORR (Česko) a.s.
Zajištění stěn stavební jámy kotveným záporovým pažením, pilotové založení.
(8,6 mil. Kč)

> Italská 5, Praha 2     (2004-5)
Klient: Truhlářská 5, s.r.o.
Zajištění stěn výkopu stavební jámy pro podzemní garáže kotveným záporovým pažením, tryskovou injektáží, výkop stavební jámy, podkladní beton,
stavební úpravy a zajištění pro výkopy uvnitř objektu pomocí tryskové injektáže a mikropilotových bárek.
(21,0 mil. Kč)


 
... A DALŠÍ (starší)