SPECIÁLNÍ ZÁKLADY PRO VAŠI STAVBU

Hledat na Soletanche.cz
TECHNOLOGIE > Trenchmix


Trenchmix


Při aplikaci technologie TRENCHMIX® je zhotovována podzemní stěnová konstrukce tvořená směsí zpevněné zeminy a pojiva. Metoda TRENCHMIX® byla vyvinuta v mezinárodní skupině Soletanche Bachy modifikací pásových nosičů vyráběných firmou Mastenbroek Ltd.
 

 > POSTUP

Podzemní stěnová konstrukce zpevněné zeminy promíchané s  hydraulickým pojivem je realizována speciálním zařízením (trencher) s následujícími přednostmi:
- Zemina je rozrušena a promísena na místě bez významného vytěžení na povrch.
- Zařízení umožňuje rovnoměrně dávkovat a promísit pojivo in-situ do zlepšované zeminy.

Dávkování pojiva může být realizováno ve formě prášku (suchá metoda) nebo ve formě tekuté suspenze (vlhká metoda).

> PŘEDNOSTI

- Specifické návrhové postupy podpořené výpočty metodou konečných prvků.
- Správné nastavení receptury dávkování pojiva v závislosti na parametrech původní zeminy a požadavcích na výsledný zpevněný materiál.
- Průběžná kontrola a záznam výrobních parametrů technologie TRENCHMIX® včetně pravidelného odběru kontrolních vzorků zpevněné zeminy, a to
za účelem prokázání shody s požadavky projektu.


Trenchmix  Trenchmix

Zařízení "trencher" pro technologii Trenchmix


Zlepšení parametrů zemin za účelem zvýšení stability svahů


Zajištění výkopové jámy při použití výztužných prvků (I, HEB, trubky) zpevněné podzemní stěnové konstrukce


Zpevnění stlačitelných zemin pro následné založení stavebních konstrukcí (násypy silniční a železniční, skladové haly, průmyslová zařízení)


Realizace podzemních těsnících stěn (geokontejnmentů) pro zamezení šíření znečišťujících látek a/nebo pro úpravu hydrogeologických podmínek kontaminovaného ložiska